Legal Regulation of Obligations on Service Delivery in the Context of the Development of Ukraine's Economy

Authors

  • Nataliіa Fedorchenko Department of Civil Law and Legal Regulation of Tourism Kyiv University of Tourism, Economics and Law, Kiev
  • Ivan Kalaur Department of Civil Law and Procedure Ternopil National Economic University, Ternopil

DOI:

https://doi.org/10.14665/1614-4007-24-1-005

Keywords:

Sources of legal regulation, Legal instruments, Service delivery sphere, Obligations on service delivery, Civil legislation, Contract, the economy of Ukraine

Abstract

The article defines legislative approaches towards legal regulation of relations on service delivery, focuses on the existing collisions of legal regulation of studied relationships. The authors also noted that legislative approaches in the Civil and the Economic Codes of Ukraine contain a significant number of rules of clearly conflict character. Acts of subordinate legislation, adopted by the Cabinet of Ministers of Ukraine and other state authorities in cases and within the limits set by the Constitution of Ukraine, have important regulating significance in service delivery. Of great importance are the general provisions of the Civil Code of Ukraine regarding contracts for services, which can help solve a number of conflicting issues arising during service delivery. Even greater importance for this sector belongs to general provisions of the Civil Code of Ukraine on the procedure of concluding, amending and termination of contracts, laches, liability for breach of obligations and termination of obligations. Thus, analysis of these regulations suggests the lack of a systematic approach towards normative regulation of relations on service delivery.

References

Alekseev SS (1999) Grazhdanskoe pravo v sovremennuyu еpokhu [Civil law in the modern era]. Moscow, Yurait [in Russian]

Balaklytskyi II (red.) (2007) Sudova praktyka u spravakh hospodarskoho sudochynstva. Dohovirni zobov’iazannia [Judicial practice in economic judicial proceedings. Contractual obligations]. Kyiv, Yuryskonsult [in Ukrainian]

Belianevych OA (2006) Hospodarske dohovirne pravo Ukrainy (teoretychni aspekty) [Economic contractual law of Ukraine (theoretical aspects)]. Kyiv, Yurinkom Inter [in Ukrainian]

Berveno SM (2006) Problemy dohovirnoho prava Ukrainy [The problems of contract law of Ukraine]. Kyiv, Yurinkom Inter [in Ukrainian]

Brian HB (2010) The Ethics of Consent: Theory and practice. Oxford university press, Oxford

Dovhert AS (2012) Koliziine rehuliuvannia dohovirnykh vidnosyn v Yevropeiskomu Soiuzi ta Ukraini [Conflict regulation of contractual relations in European Union and Ukraine]. Pryvatne pravo i pidpryiemnytstvo [Private Law and Entrepreneurship] 11: 32-35.

Dovhert AS (2012) Mizhnarodne pryvatne pravo YeS ta Ukrainy: porivniannia u sferi dohovirnykh zobov’iazan. Aktualni problemy tsyvilnoho, simeinoho ta mizhnarodnoho pryvatnoho prava (Matvieievski tsyvilistychni chytannia) [International Private Law of the EU and Ukraine: comparison of contractual obligations. Actual problems of civil, family and private international law (Matvievski civil readings)]. Kyiv, Alerta [in Ukrainian]

Fedorchenko NV, Kramar YuA (2012) Turystski posluhy v Ukraini (teoretyko-pravovyi aspekt) [Tourist services in Ukraine (theoretical and legal aspects)]. Kyiv, KUTEP [in Ukrainian]

Hryniak AB (2013) Dohovirni zobov’iazannia z vykonannia robit u tsyvilnomu pravi Ukrainy: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. yuryd. nauk [Contractual obligations to perform work in the civil law of Ukraine: synopsis of the thesis for PhD degree in law]. Kyiv, NDI pryvatnoho prava i pidpryiemnytstva NAPrN Ukrainy [Institute of private law and entrepreneurship of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine] [in Ukrainian]

Hudyma MM (2012) Zakhyst prav spozhyvachiv za dohovorom pro nadannia turystychnykh posluh: dys. ... kand. yuryd. nauk [Consumer rights protection under the contract for tourist services: thesis for PhD degree in law]. Kyiv, NDI pryvatnoho prava i pidpryiemnytstva NAPrN Ukrainy [Institute of private law and entrepreneurship of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine] [in Ukrainian]

Hudyma MM (2012) Zakhyst prav spozhyvachiv za dohovorom pro nadannia turystychnykh posluh: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. yuryd. nauk [Consumer rights protection under the contract for tourist services: synopsis of the thesis for PhD degree in law]. Kyiv, NDI pryvatnoho prava i pidpryiemnytstva NAPrN Ukrainy [Institute of private law and entrepreneurship of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine] [in Ukrainian]

Ioffe OS (2004) Izbrannye trudy: v 4 t. [Selected works: in 4 vol.] St. Petersburg, Juridicheskij Centr Press [in Russian]

Kabalkin AJu, Brycheva LI (1988) Uslugi naseleniju: pravovoe obespechenie [Services for the population: legal support]. Moscow, Sovetskaja Rossija [in Russian]

Kashanina TV (1999) Proyskhozhdenye hosudarstva i prava [The Origin of state and law]. Moscow, Yuryst [in Russian]

Kechekyan SF (1946) O poniatii istochnika prava [On the concept of the source of law]. Uchenye zapiski MGU. Trudy jurid. f-ta [Scientific notes of the Moscow State University. Proceedings of the law faculty] 116, 2: 3-25 [in Russian]

Khalfina RO (1959) Dogovor v anglijskom grazhdanskom prave [Contract in the English civil law]. Moscow [in Russian]

Konstytutsiia Ukrainy vid 28 chervnia 1996 r. [The Constitution of Ukraine of June 28, 1996] (1996) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine] 30: 15 [in Ukrainian]

Kuznietsova NS (1993) Podrjadnye dogovory v investicionnoj dejatel'nosti v stroitel'stve [Contractual agreements in investment activity in construction]. Kyiv, Naukova dumka [in Russian]

Kuznietsova NS (2013) Pravova doktryna Ukrainy: u 5 t. T. 3: Doktryna pryvatnoho prava Ukrainy [Legal doctrine of Ukraine: in 5 vol. Vol. 3: The doctrine of private law of Ukraine]. Kharkiv, Pravo [in Ukrainian]

Kuznietsova NS (2013) Rozvytok hromadianskoho suspilstva ta suchasne pryvatne pravo Ukrainy [Development of Civil Society and Modern Private Law in Ukraine]. Pryvatne pravo [Private Law] 1: 51-64

Lando О, Nielson P (2008) The Rome I Regulation. Common Market Law Review 45: 1694.

Liutykova P (2008) Poniattia ta vydy dohovoriv na nadannia informatsiinykh posluh [Concept and types of contracts for information services]. Pravo Ukrainy [Law of Ukraine] 7: 91-94 [in Ukrainian]

Maidanyk RA (2012) Tsyvilne pravo: Zahalna chastyna [Civil Law: General Part]. Kyiv, Alerta, Vol. 1. Vstup u tsyvilne pravo [Introduction to Civil Law] [in Ukrainian]

Maidanyk RA (2012) Tsyvilne pravo: Zahalna chastyna [Civil Law: General Part]. Kyiv, Alerta, Vol. 1. Vstup u tsyvilne pravo [Introduction to Civil Law] [in Ukrainian]

Maidanyk RA (2012) Tsyvilne pravo: Zahalna chastyna [Civil Law: General Part]. Kyiv, Alerta, Vol. 1. Vstup u tsyvilne pravo [Introduction to Civil Law] [in Ukrainian]

Marchenko MN (2001) Pravovye systemy sovremennosti [Legal systems of our time]. Moscow, Zertsalo-M [in Russian]

Patsurkivskyi PS (1998) Problemy teorii finansovoho prava [The problems of the theory of financial law]. Chernivtsi [in Ukrainian]

Pervomaiskyi OO (2001) Do pytannia pro dzherela tsyvilnoho prava [On the question of sources of civil law]. Pravo Ukrainy [Law of Ukraine] 2: 34-36 [in Ukrainian]

Pohribnyi SO (2012) Rehuliuvannia dohovirnykh vidnosyn u tsyvilnomu pravi Ukrainy: spivvidnoshennia yikh vnutrishnoho (samorehuliuvannia) i zovnishnoho (derzhavnoho) rehuliuvannia [The regulation of contractual relations in the civil law of Ukraine: the ratio of internal (self-regulation) and external (public) regulation]. Pravo Ukrainy [Law of Ukraine] 9: 27-36 [in Ukrainian]

Pryntsypy mezhdunarodnykh kommercheskykh dohovorov [Principles of international commercial contracts] (2003). Moscow, Mezhdunarodnye otnoshenyia [International relations] [in Russian]

Rotan VH (2010) Naukovo-praktychnyi komentar do tsyvilnoho zakonodavstva Ukrainy: u 2 t. 2-he vyd [Scientific-practical commentary to the civil legislation of Ukraine: in 2 vol. 2nd edition.]. Kharkiv: Faktor. Vol. 1 [in Ukrainian]

Rudenko OV (2006) Unifikatsiia mizhnarodnoho pryvatnoho prava krain YeS yak pravova reforma [Unification of private international law of the EU as a legal reform]. Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu [Scientific Bulletin of the Chernivtsi University] 311: 61-65 [in Ukrainian]

Sadykov ON (2002) Dogovor i zakon v novom grazhdanskom prave Rossii [A contract and a law in the new civil law of Russia]. Vestnik Vysshego arbitrazhnogo suda RF [Bulletin of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation] 2: 137-142 [in Russian]

Shebanov AF (1968) Forma sovetskogo prava [Form of the Soviet law]. Moscow, Juridicheskaja literatura [Legal literature] [in Russian]

Solomon D (2008) The Private International Law of Contracts in Europe: Advances and Retreats. Tulane Law Review 82: 1709-1740.

Teslenko M (2005) Umovy efektyvnosti pravovoi okhorony Konstytutsii [Conditions of efficiency of the legal protection of the Constitution]. Pravo Ukrainy [Law of Ukraine] 6: 21-24 [in Ukrainian]

The Principles of European Contract Law, prepared by the Commission on European Contract Law (Ole Lando Principles) (2003). Parts I, II and III

Tkachenko LV (2003). Marketynh posluh [Marketing of services]. Kyiv, Tsentr uchbovoi literatury [Center of educational literature] [in Ukrainian]

Todyka Iu (2000) Konstytutsiia yak sotsialna tsinnist [Constitution as a social value]. Pravo Ukrainy [Law of Ukraine] 12: 9-12 [in Ukrainian]

Venhryniuk YuV (2013) Osnovni dzherela koliziinoho prava Yevropeiskoho Soiuzu ta Ukrainy u sferi dohovirnykh vidnosyn [The main sources of collision law of the European Union and Ukraine in the field of contractual relations]. Porivnialno-analitychne pravo: elektronne naukove fakhove vydannia [Comparative Analytical Law: Electronic scientific specialized edition] 2. URL: http://www.pap.in.ua/2_2013/Venhryniuk.pdf [in Ukrainian]

Videnska konventsiia pro pravo mizhnarodnykh dohovoriv vid 23.05.1969 r. [The Vienna Convention on the Law of Treaties (May, 23, 1969)] Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainskoi RSR [Bulletin of the Verkhovna Rada of the Ukrainian SSR] [in Ukrainian]

Videnska konventsiia pro pravonastupnytstvo derzhav stosovno dohovoriv vid 23.08.1978 r. [the Vienna Convention on Succession of States in respect of Treaties of August 23, 1978] (1992) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine] 41: 601 [in Ukrainian]

Vysnovok Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam Prezydenta Ukrainy pro nadannia vysnovku shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy Rymskoho Statutu Mizhnarodnoho kryminalnoho sudu (sprava pro Rymskyi Statut) vid 11.07.2001 r. u spravi № 1-35/2001 [Opinion of the Constitutional Court of Ukraine in the constitutional proposal of the President of Ukraine for giving conclusion on the constitutionality of the Rome Statute of the International Criminal Court (The case of the Rome Statute), 7/11/2001 #1-35/2001]. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v003v710-01 [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy pro mizhnarodne pryvatne pravo [The Law of Ukraine On International Private Law] (2005) Uriadovyi kurier [Governmental courier], Oriientyr 163 [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy pro mizhnarodni dohovory Ukrainy vid 29.06.2004 r. [Law of Ukraine on international treaties of Ukraine, 06/29/2004] (2004) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine] 50: 540 [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy pro pryrodni monopolii (vid 20.04.2000 r. № 1682-III) [The law of Ukraine “On natural monopolies” (04/20/2000, #1682-III)] (2000) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine] 30: 238 [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy pro vykonannia rishen i zastosuvannia praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny (vid 23.02.2006 r. № 3477-GU) [the Law of Ukraine “On implementation of decisions and application of practice of the European Court of Human Rights” (02/23/2006, #3477-GU) ] (2006) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine] 30: 260 [in Ukrainian]

Zweigert K, Koetz H (1998) Vvedenie v sravnitel'noe pravovedenie v sfere chastnogo prava: v 2 t [Introduction to comparative law in the field of private law: 2 volumes]. Moscow, Mezhdunarodnye otnoshenija [in Russian]

Published

2017-09-25

Issue

Section

Papers